Оформлення рукопису

Стаття може бути написана українською, російською або англійською мовами.

Текст друкується через 1,5 інтервали на аркуші формату А4 (верхнє та нижнє поле — 2,5 см; ліве поле — 3 см; праве поле — 1,5 см). Шрифт Times New Roman, 14 pt.

Обсяг статті не повинен перевищувати 15 сторінок, разом із таблицями, малюнками, графіками, фото, переліком літератури та резюме. Всі сторінки нумеруються єдиною наскрізною нумерацією.

Обсяг оглядової статті та лекції — до 25 сторінок.

Нотатки з практики — до 5 сторінок.

Назва статті має бути короткою, чітко відображати зміст роботи, не містити аббревіатур.

У вихідних даних вказують прізвища та ініціали авторів, назву та місцезнаходження організації, у якій виконано роботу.

Таблиці та малюнки мають доповнювати, а не дублювати текст. Вони повинні мати номера та назви, розміщуватись тільки у книжковій орієнтації (горизонтально), не виступати за поля, міститись на окремих сторінках. Голівка та боковик таблиці повинні містити заголовок із указанням одиниць виміру. Скорочення у назвах таблиць не допускаються.

Рисунки (малюнки) повинні бути надані у форматах EPS, TIFF або PNG, PDF (v.1.4). Кольорові растрові зображення повинні мати роздільну здатність не меншу за 300 dpi, чорно-білі (grayscale) — 600 dpi. Векторні зображення не повинні містити шрифтів.

Хімічні та математичні формули наводяться по тексту.

Скорочення розкриваються в дужках після першого входження.